KHR VINDER I ØRESTADEN

KHR VINDER I ØRESTADEN

KHR arkitekter vinder konkurrence om ny skole, fritidstilbud og bibliotek i Ørestad City

KHR arkitekter har vundet konkurrencen om en ny skole, fritidstilbud og bibliotek i Ørestad City sammen med rådgivende ingeniører WSP Group, Cenergia Energy Consult og Bisgaard Landskabsarkitekter ApS foran to konsortier med Witraz arkitekter og Henning Larsens architects i spidsen. I begrundelsen for valget af KHR arkitekters projekt skriver dommerne:

– Bygningen har en kunstnerisk nerve og tilgang til detaljen, der viser både evne og vilje til at skabe et bygningsværk, der signalerer skole. Den bevidste formleg skaber både helhed og individualitet, der vil understøtte identiteten for eleven.

Projektet er inspireret af en italiensk bjergby, og ligesom i det toskanske forbillede kan besøgende gå på opdagelse i et mylder af små gyder og terrasser udenpå bygningen, der er gjort offentlig tilgængelig med en udvendig trappe. Kompositionen får følgende rosende ord med på vejen af dommerkomiteen:

– Bygningskroppen er holdt i en dynamisk og levende komposition af skiftevis tyngde og transparens, og den har et klar budskab til sine omgivelser: Her mødes vi i leg, udvikling og dannelse, børn og unge i alle aldre.

Visionen bag den nye skole, fritidstilbud og bibliotek er at skabe et socialt og kulturelt omdrejningspunkt for hele Ørestad. Derfor har KHR arkitekter lagt vægt på at skabe en bygning, som fungerer som et pejlemærke for hele bydelen og favner bredt. Indvendigt er skolen forbundet med folkebiblioteket i stueetagen via en stor indvendig trappe, der løber op igennem skolens 8 etager. Etagerne og forbindelsen mellem dem er udformet som gadeforløb i en bjergby med en variation af tætte gyder, piazzaer, åbne udsigter over omgivelserne, og små stille rum.

Ideen at lade skolen fremstå som en bjerglandsby roses af dommerne for at være en meget intens og tydelig virtuel og æstetisk profilering af den nye folkeskole, der vil have særlig vægt på de æstetiske fag og læreprocesser samt den virtuelle dimension:

– Det vurderes, at projektet har lagt en god og effektiv ramme for yderligere pædagogisk profilering i både virtuel og æstetisk henseende. Det vil være muligt at opleve reelt medejerskab til de ret så differentierede hjemsteder både inde og ude, hedder det i dommerbetænkningen.

Skolen er indrettet med forskellige typer af rum, der giver mulighed for gruppearbejde, arbejde i værksteder og tid til fordybelse. Udenfor tager skolen det urbane rum til sig med opholdssteder på bygningens terrasser, langs kanalerne, over det befæstede tag mod Ørestad Gymnasium til Pocket parken mod nord. Et stort udeareal med mange forskellige muligheder for både ophold, undervisning og leg.

KHR arkitekter har været pionerer indenfor indførelsen af bæredygtig arkitektur i Danmark. Omtanken for miljøet afspejles tydeligt i den nye bygning, der vil stå som et spydspidsprojekt for København Kommunes indsats for at spare på energien.

Samarbejdspartnere:

Rådgivende ingeniører WSP Group, Cenergia Energy Consult, Bisgaard Landskabsarkitekter ApS

Rådgivere for konsortiet:

Professor Jens Kvorning, Kunstakademiets Arkitektskole, Center for Arkitektur og Idræt v. Rene Kural og Winnie van Ricken, Kingoconsult, skoleleder Bent Stokholm

Bygherre:

Københavns Kommune

Budget:

290 mio. kr.

Tidsplan:

Byggeri færdigt september 2011.

www.khr.dk

Om Christoffer Steenbeck

Skriver om design
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

KHR VINDER I ØRESTADEN - in english

KHR Architects wins competition for new school, leisure space and library in Ørestad City KHR architects won the competition for a new school, leisure space and library in Ørestad City with consulting engineers WSP Group Cenergia Energy Consult and Bisgaard Landscape Architects ApS. They won over Witraz architects and architects Henning Larsen. The reasons for the choice of architects KHR for this project is explained by the judges: - The building has an artistic nerve and approach to the detail that shows both the ability and willingness to create a structure that signals school. The deliberate play with the lines of the building creates both a whole and individuality that will support the identity of the student. The project was inspired by an Italian mountain, and as in the Tuscan mountains, visitors can go exploring in a rash of small alleys and terraces outside the building, which is made publicly available with an external staircase. The composition gets the following praise from the jury: - The building as a whole has a feeling of something with a clear proportion. Yet it is vibrant and transparent and clearly a building that inspires education, leisure time and play. The vision behind the new school, leisure space and library is to create a social and cultural hub for the entire Ørestad. So KHR architects focused on creating a building that serves as a guideline for the entire district. Inside the school is linked with international library on the ground floor via a large internal staircase that runs up through the school's 8 floors. Floors and the connections between them is designed as a street running into a mountain with a variety of tight alleys, piazza’s, open views over the surroundings, and small quiet rooms. The idea to project the school as a mountain village was commended by the judges to be a very intense and clear virtual and aesthetic profile of the new school which will have particular emphasis on aesthetic subjects and learning processes. - It is estimated that the project has laid a good and effective framework for further educational profiles both virtual and aesthetic. It will be possible to experience real ownership of the quite different locations both inside and outside, the referee report. The school is equipped with different types of spaces that allow for group work, work in workshops and time for depth. Outside the school offers plenty of urban spaces for the users including terraces, canals and the Pocket park to the north. A large outdoor room with many different opportunities for both residents, teaching and play. KHR architects have been pioneers in the creation of sustainable architecture in Denmark. Care for the environment is clearly reflected in the new building which will act as a spearhead project for Copenhagen's efforts to save energy. Partners: Consulting engineers WSP Group Cenergia Energy Consult, Bisgaard Landscape Architects ApS Advisors to the consortium: Professor Jens Kvorning, Danish arcitecture shool, Center for Architecture and Sport v. Rene Kural and Winnie van Rick, Kingo Consult, school leader Bent Stokholm Client: Københavns Kommune Budget: 290 million. DKK Timetable: Construction completed in September 2011. www.khr.dk