Juul Frost Architects in Lund

Juul Frost Architects in Lund

Paradis revitaliseres i Lund

JUUL | FROST Arkitekter har vundet parallelopdraget for campusudvikling i Kvarteret Paradis, der ligger i hjertet af Lunds Universitet. Vinderforslaget udvikler en ny helhedsorienteret strategi for campusområdet og omdanner kvarteret fra et traditionelt universitetsområde til en moderne universitetshub. Projektet angiver desuden udbygningsmuligheder og sammenkæder Kvarteret Paradis med Lund by.

Campus i byen – byen i campus er titlen på JUUL | FROST Arkitekters vinderforslag for udviklingen af Kvarteret Paradis på Lunds Universitet, der med 40.000 studerende er Skandinaviens største videregående uddannelsesinstitution. Konkurrenceområdet er et tidligere hospitalsområde, hvis bygninger siden 1970’erne løbende er tilpasset universitetets behov, mens udearealerne ikke i samme grad er tilpasset de akademiske funktioner.

Vinderprojektet skaber et helhedsorienteret campusområde, der er præget af levende mødesteder med fokus på social og læringsmæssig udveksling. Resultatet er en bydel med aktiviteter og tilbud, der rækker ud over undervisningssituationen. Kvarteret bindes sammen af et internt vidensstrøg, der sammenkæder områdets varierede faciliteter og i samme greb forbinder campusområdet med resten af byen. Kvarterets eksisterende, introverte bygninger åbnes med glaspartier og nye indgange, hvorved de bliver tilgængelige, og synliggør den viden, der dagligt produceres i området. Nybyggeri er tilpasset kvarterets følsomme campus­miljø og disponeringen af bygningerne skaber nye multifunktionelle byrum til gavn for studerende, ansatte og Lunds borgere.

”Vinderprojektet viser, at vores helhedsorienterede campusplanlægningsredskab, der i et samlet greb tilgodeser bymæssige, fysiske, sociale og læringsmæssige behov, er en effektiv metode til at udvikle innovative og fremtidssikrede vidensmiljøer, der fremstår attraktive i en tiltagende global konkurrencesituation.” fortæller partner Helle Juul, der har været ansvarlig for konkurrencen. Titlen ”Campus i byen – byen i campus” henviser specifikt til det samspil mellem universiteter og byer, der i fremtiden resulterer i helhedsorienterede campusområder, hvor synergi, udveksling og vidensdeling er i fokus.

Dommerkomiteen fremhæver blandt andet projektets strategi for udviklingen af levende byrum: ”JUUL | FROST Arkitekters forslag skaber nye, interessante byrum, der er kompetent opbygget i mødet mellem eksisterende byggeri og berigende nybyggeri. JUUL | FROST Arkitekter indtager en positiv holdning til det eksisterende miljø og de værdier, der findes (…), samtidig med at tegnestuens forslag er nyskabende med muligheder for at tilføre det gamle hospitalsområde en ny dynamik.”

FAKTA
Projekt: Vundet parallelopdrag for revitaliseringen af Kvarteret Paradis, Lunds Universitet
Klient: Akademiska hus SYD AB / Statens Fastighetsverk
Areal: 48.000 m²
Periode: 2009 – 2010

Campusudvikling og- rådgivning

Campusudvikling og campusrådgivning er en af JUUL | FROST Arkitekters kernekompetencer. Tegnestuen arbejder både praktisk og analytisk med udviklingen af fremtidens campusområder. JUUL | FROST Arkitekter har udarbejdet udviklingsprojektet Fremtidens campusområder – fra den akademiske landsby til urban universitetshub for Universitets- og bygningsstyrelsen (UBST). Projektet indgik i UBSTs bogudgivelse Campus og studiemiljø – fysiske rammer for morgendagens universiteter. Tilbage i 2005 udarbejdede tegnestuen, ligeledes for UBST, ”Fremtidens Universiteter”, et projekt der fokuserede på at fremtidssikre de fysiske rammer på universiteterne.

Parallelt med dette arbejde har tegnestuen udviklet et helhedsorienteret planlægningsredskab, som anvendes i forbindelse med campusrådgivningsopgaver i Danmark og Sverige. Tegnestuen er blandt andet

Om Christoffer Steenbeck

Skriver om design
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Juul Frost Architects in Lund - in english

Paradise is refurbished at Scandinavia’s largest University Copenhagen based JUUL | FROST Architects has won a campus development parallel commission for the refurbishment of The Paradise District located in the heart of Lund University, Sweden. The winning proposal develops a holistic strategy for the campus and converts the site from a traditional university area to a modern university hub. The project also highlights expansion possibilities and links the Paradise District to the city of Lund. “Campus in the city - the city in campus” is the title of JUUL | FROST Architects winning proposal for the refurbishment The Paradise District at Lund University – one Scandinavia’s largest institutions for education and research with approximately 46.000 students. The competition site is a former hospital area where the buildings throughout the last four decades have been converted to accommodate educational needs, while the surrounding outdoor areas have been somewhat neglected. The winning project results in a holistic campus area characterized by vivid meeting places that focus on social as well as learning exchange. The Paradise District is connected by an internal knowledge path that links the campus’ varying facilities and at the same time connects the district to the rest of the city. The districts introvert buildings are opened with new glass sections and new entry points, whereby they become accessible and knowledge is made visible. New buildings are integrated to the districts delicate campus environment and the disposition of new buildings create new multi-functional urban spaces that students, employees and citizens of Lund can use and enjoy. ”The winning project shows that our holistic campus planning tool that accommodate urban, physical/ functional, social and learning requirements is an efficient method to develop innovative and future-proof knowledge environments that are attractive in a growing global competition.” explains partner Helle Juul, who has been responsible for the competition. The title “Campus in the city - the city in campus” specifically refers to the important interaction between universities and cities which results in holistic campus areas, where synergy, exchange and sharing of knowledge are major focus points. The jury highlights the projects ability to develop vivid urban spaces: “The proposal from JUUL | FROST Architects create new and interesting urban spaces, which are well organized in the cross field between existing constructions and enriching new buildings. The proposal of JUUL | FROST Architects take a positive stand towards the existing environment and the inherent values it holds (...), while the studios proposal is innovative with many opportunities to add a new dynamism to the former hospital area.” FACT BOX Project: Winning proposal in the Parallel commission for the refurbishment of the Paradise Quarter, Lund University, Sweden Client: The Academic House South AB / Statens Fastighetsverk (Sweden) Area: 48.000 m² Period: 2009 - 2010 Campus development Campus development is among the core competences of JUUL l FROST Architects. The studio works practically and analytically with development and refurbishment of campus areas. JUUL l FROST Architects has conducted the international survey “The future campus areas - from the academic village to the urban university hub” for The Danish University and Property Agency. In 2005 the studio conducted ‘The future universities” study, a project that focused on future proofing the physical environment on universities for the same client. Simultaneously with this work the studio has developed a holistic planning tool they currently use in various campus projects across Scandinavia. Among other things the studio are currently advisors for The Technical University of Denmark and Professionshojskolen UCC (University College Capital). In Sweden Akademiska Hus has just invited the studio to participate in a new campus competition at the University of Örebro and the firm advices the management of The Academic House regarding campus development all over Sweden. www.juulfrost.dk