BIG I TALLINN

BIG I TALLINN

BIG vinder international konkurrence om Tallinns nye rådhus

En international idékonkurrence om et nyt rådhus i Tallinn, Estland, er netop afsluttet, og BIGs projekt – lavet af Bjarke Ingels, Jakob Lange og Adams Kara Taylor – er udvalgt som det bedste koncept. Formålet med idékonkurrencen var at finde den bedste arkitektoniske udformning af byens nye administrativ bygning, som skal ligge på en 7.700 m2 stor grund tæt på Linnahall arena. Der var stor interesse for konkurrencen: 81 arkitekter med teams søgte om at få lov til at udarbejde et forslag. Af disse valgte den internationale jury de 9 bedste som finalister til anden fase af konkurrencen. Ud af de 9 afleverede projekter lavede juryen med viceborgmester Taavi Aas i spidsen en enstemmig beslutning om at tildele BIGs projekt førstepladsen.

Bjarke Ingels, BIG, Partner-in-Charge:

”Success has many fathers”, lyder et engelsk ordsprog. Dette gælder især, når man skal designe en så betydningsfuld offentlig bygning som et rådhus. Designet må tage form af input fra naboer og brugere, borgere og politikere. Paradoksalt nok er vi arkitekter ofte isolerede fra denne vigtige dialog på grund af anonymiteten af arkitektkonkurrencen. Da denne konkurrence var i to faser, fik vi imidlertid meget tidligt feedback fra juryen, hvilket gav os mulig hed for at ændre designet, så det bedre opfyldte borgernes behov. Resultatet er en elastisk struktur, som er i stand til at tilpasse sig uforudsete behov. Vi ser dette som det første skridt i en designdialog, som vi ser frem til at fortsætte.

Politisk overblik + Offentligt indblik

God ledelse og deltagende demokrati er afhængigt af transparens i begge retninger. Det kræver tilstrækkeligt politisk overblik over befolkningens problemer, behov og ønsker, ligeså vel som det kræver offentligt indblik i de

politiske processer. Tallinns nye rådhus vil tilbyde denne to-vejs transparens på en meget bogstavelig måde. De forskellige offentlige afdelinger vil forme en baldakin over en ”markedsplads” for offentlig service. På grund af byggeriets lys, luft og gennemsigtighed vil de offentlige ansatte ikke fremstå som fjerne administratorer, der træffer deres beslutninger bag tykke murer og lukkede døre, men vil derimod i deres daglige arbejde være synlige fra pladsen gennem lysskakter og små gårdrum. De generøse panoramavinduer viser borgerne, hvordan byen arbejder. Omvendt vil udsigten indefra kontorerne minde de ansatte om ikke at lade borgerne ude af syne og sind.

Jakob Lange, BIG, Projektleder:

Rådhuset er ikke blot omsluttet af offentlige rum – det er bogstavelig talt invaderet af borgere via strukturen med markedspladsen under baldakinen af offentlige kontorer, hvor Tallinns borgere kan møde deres offentlige “tjenere”.

Demokratisk tårn

Byrådet er placeret i rådhustårnet, som kan ses fra parken og Linnahallens plads og podium. Man kommer ind i byrådets entré via en stor trappe eller elevatorer direkte fra markedspladsen eller fra de omkringliggende kontorer. Over entréen har byrådet til huse i et rum med generøst lysindfald og udsigt over byen. Hertil er en balkon for

presse og besøgende. Tårnets tag hælder, så der formes et slankt spir. Det skrånende loft skal udføres i et reflekterende materiale. Dette spejl-loft omdanner tårnet til et kæmpe demokratisk periskop, der skaber en fysisk transparens mellem politikere og borgere. I antikken havde rådhuset et hvælvet loft dekoreret med en himmel eller freskoer, der afbillede landet, der blev regeret over. I Tallinns nye rådhus vil loftet være et ægte (om end) reflekteret panorama over byens gamle og nye dele. Når en politiker retter blikket udad, vil han/hun blive mødt med Tallinns bylandskab. Omvendt vil borgerne – demonstranter eller tilfældigt forbipasserende – ved at se på tårnet få et indblik i politikernes arbejde. Den cirkulære formation af byrådsmedlemmer vil blive reflekteret i loftet og give borgerne en fornemmelse af, at demokratiet har travlt med at arbejde for dem. I et traditionelt tårn kan kun kongen nyde udsigten fra toppen. Periskopeffekten i det nye rådhustårn gør tårnet demokratisk i den forstand, at selv manden på gaden kan nyde udsigten over byen. På afstand bliver rådhusets spir en del af Tallinns historiske silhuet, der inkluderer Niguliste museum og koncerthus, Toomkirik, Kaarli Kirik, Pühavaimu Kirik, St. Olav kirken og det nuværende rådhus.

Hanif Kara, Adams Kara Taylor:

Det strukturelle koncept reflekterer simpliciteten af den arkitektoniske intention; ved hjælp af vierendeelrammer kombineres de individuelle elementer, så der på én gang frigives plads under konstruktionen, og komplekset af elementer bliver modstandsdygtigt overfor laterale belastninger. Resultatet er en både økonomisk og praktisk løsning.

Juryen

Den internationale idékonkurrence var organiseret af Tallinns byplanlægningsråd i samarbejde med unionen af estiske arkitekter. Juryen bestod af Tallinns stadsarkitekt Endrik Mänd, administrerende direktør for Tallinn City Office Viljar Meister, Rigas stadsarkitekt Janis Dripe, arkitekt Tarald Lundevall fra Norge, arkitekt Peter Wilson

fra Tyskland, arkitekt Martin Aunin, Tiit Trummal, Kalle Komissarov og endelig Andres Levald som suppleant.

Det vindende projekt blev tildelt 500.000 estiske kroner. Borgmesteren of Tallinn Edgar Savisaar viste tilfredshed med resultatet af konkurrencen, takkede alle deltagerne og udtrykte håb for, at den nye administrationsbygning bliver realiseret, selvom den europæiske økonomi har set bedre tider.

Bjarke Ingels, BIG, Partner-in-Charge:

For en dansk arkitekt er det en særlig ære at designe Tallinns nye rådhus – de designede jo vores flag.

CREDIT LIST:

ARKITEKT BIG

PROJEKT TALLINN RÅDHUS

KLIENT CITY PLANNING OFFICE, TALLINN

STØRRELSE 28.000 M2

STED TALLINN, ESTONIEN

TYPE ÅBEN KONKURRENCE

STATUS FØRSTEPRÆMIE

BIG Arkitekter

Partner-in-Charge: Bjarke Ingels

Projektleder: Associate Jakob Lange

Team: Daniel Sundlin, Hanna Johansson, Ondrej Janku, Ken Aoki, Benjamin Engelhardt, Maxime Enrico,

Joao Albuquerque, Aet Ader, Harry Wei, Alex Coma, Jin Kyung Park

Ingeniør Adams Kara Taylor

Om Christoffer Steenbeck

Skriver om design
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

BIG I TALLINN - in english

BIG wins an International Competition to design Tallinn’s new City Hall. An international idea contest was held for Tallinn’s new City Hall in Estonia and the best concept was presented by the Bjarke Ingels Group from Denmark together with Adams Kara Taylor of the UK. The purpose of the international idea contest was to find the best architectural solution for the new administrative building of the city government that will be situated on a 35,000 m2 plot near the Linnahall building. The contest for the new city was met with a great interest, 81 architects and their teams were willing to present an entry. Of those, the international jury chose the best 9 to shortlist as finalists into the second phase of the competition. By May 15 the finalists handed in their final solutions. The international jury’s decision to award BIG’s entry first place in the competition was unanimous and was presided by the vice mayor Taavi Aas. Bjarke Ingels, BIG, Partner-in-Charge There is a saying that success has many fathers. That is especially true when designing such a crucial public building and public space as a town hall. The design needs to be shaped by input from neighbours and users, citizens and politicians. Paradoxically we architects often find ourselves isolated from this crucial dialogue at the moment of conception, due to the anonymity of the architectural competition. Since this was a 2 stage competition, we already had our first feedback from the jury – causing us to dramatically rearrange our design to fit the citizens’ needs. As a result we have envisioned a very elastic structure – capable of adapting to unexpected demands. We see it as the first conversation in a design dialogue we look forward to continue. Public Insight + Political Overview Good governance and participatory democracy is dependent on transparency in both directions. It requires adequate political overview of the problems, demands and desires of the public, as well as public insight into the political processes. The new town hall of Tallinn will provide this two way transparency in a very literal way. The various public departments form a porous canopy above the public service market place allowing both daylight and view to permeate the structure. The public servants won’t be some remote administrators taking decisions behind thick walls, but will be visible in their daily work from all over the market place via the light wells and courtyards. From outside the panoramic windows allow the citizens to see their city at work. In reverse the public servants will be able to look out and into the market place’s making sure that the city and its citizens are never out of sight nor mind. Jakob Lange, BIG, Project Leader The Town hall is not only surrounded by public space - but literally invaded by the citizens in the form of the public service market place beneath the canopy of the public offices, where the citizens of Tallinn can meet their public servants. Democratic Tower The City Council, the heart of the democratic process, is located in the town hall tower visible from the park, the plaza and the podium of the Linnen Hall. The roof of the tower is tilted forming a slender spire. Inside the City Council greeting hall is accessed via the grand stair or elevators directly from the market place, or from the City offices around it. Above the greeting hall, the City Council is located in a generous space illuminated though a large window facing the city. A balcony for press and visitors flanks the space on the level above. The sloping ceiling of the tower is finished in a large reflective material. The mirror ceiling transforms the tower into a huge democratic periscope allowing literal transparency between politicians and public. In ancient times the town hall would have a vaulted ceiling decorated with a sky or frescos of the land and territories under the ruler’s government. In the new town hall of Tallinn the ceiling will be a real (reflected) overview of the city both old and new. Whenever a politician raises his/her glance, he/she will be met with the view of Tallinn’s townscape. In reverse, the citizens, rallying protesters or simply people passing by, will look towards the tower, and within it get an insight into the political work. The circular formation of council members will be reflected in the tilted ceiling, and give the surrounding citizens a sense of assurance that the democracy is busy working for them. In a traditional tower only the king at the top gets to enjoy the great view. The periscope is a form of democratic tower, where even the average Tallinn citizen on the street gets to enjoy the overview from the top. From a distance the silhouette of the town hall tower enters the family of Tallinn’s historical spires including those of the Niguliste Museum-Concert Hall, Toomkirik, Kaarli Kirik, Pühavaimu Kirik, St. Olav Church and the current town hall. Hanif Kara, Adams Kara Taylor The structural concept reflects the simplicity of the architectural intent; a grouping of “easily assembled individual Frames” that through vierendeel frames free the connection of the city at ground level whilst simultaneously act as a “group” to resist lateral loads. The result is an economic, fast build adaptable solution. The Jury The international idea contest was jointly organized by the City Planning Department and the Union of Estonian Architects. The members of the jury were: Head Architect of Tallinn Endrik Mänd, Administrative Director of the Tallinn City Office Viljar Meister, head Architect of Riga Janis Dripe, architect Tarald Lundevall from Norway, architect Peter Wilson from Germany, architects Martin Aunin, Tiit Trummal, Kalle Komissarov, and Andres Levald as a substitute member. The winning project was awarded with 500,000 Estonian kroons. The mayor of Tallinn Edgar Savisaar stated contentment with the results of the competition, thanked all the participants and expressed his hope that the new administrative building of Tallinn will be built sooner or later, despite the hard times in the European economy. Bjarke Ingels, BIG, Partner-in-Charge For a Danish architect it is a special honour to design the new town hall of Tallinn – cause after all – they designed our flag. THE TALLINN TOWN HALL CREDIT LIST: ARCHITECT BIG PROJECT TALLINN TOWN HALL CLIENT CITY PLANNING OFFICE, CITY OF TALLINN COLLABORATORS AKT SIZE 28.000 M2 LOCATION TALLINN, ESTONIA TYPE OPEN IDEAS COMPETITION STATUS 1st PRIZE BIG Architects Partner-in-Charge: Bjarke Ingels Project Leader: Associate Jakob Lange Contributors: Daniel Sundlin, Hanna Johansson, Ondrej Janku, Ken Aoki, Benjamin Engelhardt, Maxime Enrico, Joao Albuquerque Structural Engineer Adams Kara Taylor www.big.dk