ADEPT wins Asker Sentrum

ADEPT wins Asker Sentrum

Asker kommune i Norge fortsætter sin urbane udvikling med et større, mere levende by- og boligcentrum. Dark arkitekter (N) og ADEPT arkitekter (DK) med rådgiverteam har vundet den internationale konkurrence om byudvikling og udvidelse af Asker Sentrum. Projektforslaget ”In the Loop” præsenterer en forenet, urban aktivitetsby for sport, samvær og oplevelser.

Asker er en attraktiv forstadskommune til Norges stærkt voksende hovedstad Oslo. For at give plads til en større mangfoldighed af beboer og besøgende skal det levende og tætte bycentrum i Asker integreres med det grønne og rekreative område Føyka/ Elvely, vest for centrum.

”Tæt by – åben park – idrætsglæde” er visionen for, at Askers bymiljø fortættes med boliger, detailhandel, service og kultur, men samtidig åbnes op for større plads- og parkarealer og mere rekreativitet. Føyka-områdets funktion som arena for aktivitet og idræt skal udnyttes og indskrives i Asker centrums urban kontekst.

”In the Loop” binder bymiljø og rekreativitet sammen ved at koble en ny aktivitetsrute til fordel for fodgængere og cyklister til det eksisterende centrumsforløb. I et loop forbindes gammel og ny bydel gennem urban rekreativitet og sportslig udfoldelse for Askers indbyggere. Parker, pladser og torve integreres med stationsområde, kulturhus og kommercielle faciliteter og tilvejebringer let orientering og god tilgængelighed i de centrale offentlige rum.

Den nuværende centrale aktivitetsplads dekomponeres for at udvide bykernen med nye rum til et bredt spekter af rekreative faciliteter og sociale arenaer, hvor alle kan samles om street basket, skating, ishockey mm. I den intime skala tilbydes afgrænsede og rolige zoner for tilfældige møder og lokalt socialt samvær.

Juryen roser in the loop for det overordnede byplanskoncept. I jurybetænkningen lyder det: ”Loopen, som knytter sammen de fire tyngdepunktene, vil skape en spennende sekvens av forskjellige byrom, og den bidrar til å aktivisere hele Sentrum på en måte som ingen av de andre forslagene.”

Teamet bag vindeforslaget ”In the Loop” består af Dark(N), ADEPT(DK), Bygganalyse(N), Esbensen(DK), Rambøll(N) og ACT(DK). Team DABERA var et ud af de i alt 5 prækvalificerede teams til konkurrencen udskrevet af Asker Kommune og Asker Skiklub.

www.adeptarchitects.com

Om Christoffer Steenbeck

Skriver om design
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

ADEPT wins Asker Sentrum - in english

Asker Municipality in Norway continues its urban development towards a larger, more dynamic city centre. DARK (N), ADEPT (DK) and a consultant team have just won the international competition for city development and expansion of Asker Centre. Their project proposal “In the Loop” presents a unified, urban city for sports and social experiences. Asker is a popular suburb to Norway’s fast-growing capital, Oslo. By developing more space to accommodate a diverse group of residents and visitors, the dynamic and dense city centre of Asker is to be integrated with the green recreational area of Føyka/ Elvely, west of the city centre. ”Dense city – open park – sports enthusiasm” is the vision of Asker’s future city life, densified by more housing, retail, services and culture, while expanded to entail larger public parks, plazas and squares for recreational activities. The Føyka area, today serving as an arena for sports and activities, shall be utilized and inscribed in the urban context of Asker. ”In the Loop” links city and recreation by attaching a new activity route for pedestrians and cyclists to the existing structure of the city centre. By means of a loop, the old and new city areas are combined through urban leisure and sportive communities for the inhabitants of Asker. Parks, plazas and squares integrate with the station area, culture house and commercial facilities; providing easy orientation and accessibility in the central public areas. The existing central activity plaza is dispersed to expand the city centre with new urban spaces for a wide spectrum of recreational facilities and social arenas where people gather around street basket ball, skating, ice hockey, and more. In the intimate scale small quiet zones allow for coincidental meetings and social local get-togethers. The competition jury praises ”In the Loop” for its overall urban development concept. In their assessment the jury states: “The loop, which ties the four central points of the city together, creates an exciting sequence of different urban spaces and contributes to activate the whole centre in an outstanding way compared to all other proposals.” The Nordic team behind the winning proposal “In the Loop” consists of DARK (N), ADEPT (DK), Bygganalyse(N), Esbensen(DK), Rambøll(N) and ACT(DK). Team DABERA was one out of five prequalified teams in the competition, put forward by Asker municipality and Asker Skiing Club. www.adeptarchitects.com